обучение на куче 
		обучение на кучета за обучение на кучета
 
  обучение на кучета обучение на куче обучение на кучета  

Всичко за

обучение на кучета

общо, специално и развлекателно обучение

 
 

>

цялата книга
 

 цитати от книгата :

>

възпитание на кучета общо

>

трениране на кучета за охрана и защита

>

трениране на кучета за пастири

>

възпитание на спасителни кучета

>

трениране на куче за цирка

>

трениране на кучета за лов на трюфели

>

кучета за трюфели още отговори

>

стани богат - още за трюфелите

>

как аз намерих трюфели  в България

>

кой и къде изкупува трюфели
> трениране на куче за лов на лъвове и мечки
> трениране на кучета за борба с вражески кучета

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата 
   

 

 

Теория и практика на дресировката на кучета

Първа част

 

Глава  І

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ДРЕСИРОВКАТА

 

            Дресировката, това е приучаване на кучето да реагира по определен на- чин на различни сигнали (дразнители) - звукова команда, жест, мирис, шум и пр. Процесът на обучение представлява изработка на поредица от условни рефлек- си (реакции) у кучето, чрез чието усвояване се моделира неговото поведение.

           

Условните рефлекси (реакции) се изграждат на базата на безусловните. Те се заучават, чрез съвместно използване на биологично важни дразнители – храна, болка и пр. (при,  които се появяват безусловните рефлекси) с индифе- рентни (биологично неутрални) сигнали. Условният рефлекс се изработва, чрез съчетаването на избран сигнал (зрителен - жест, звуков – команда) подавани винаги по един и същ начин и с една и съща интонация с определено, отначало принудително изработено (под въздействие на биологично важни дразнители - храна, болка) поведение или положение от страна на кучето – повикване, спи- ране, сядане, лягане, и др.

           

По време на обучението правилното изпълнение се възнаграждава с да- ване на лакомство, погалване и поощряване с думи като по този начин се засил- ва и затвърждава процеса на образуване на условния рефлекс .

           

Звуковите команди трябва да бъдат кратки и ясни. Кучето има много до- бър слух и бързо започва да различава по интонацията приятното от неприят- ното. Затова винаги трябва да се спазва една и съща интонация при подаването на една и съща команда. Така заплашителният тон винаги се използва за забра- нителната команда “Не!”.  Ако тази команда се произнесе с ласкав тон, кучето може и да не я изпълни .

           

Ласкавата интонация се използва да поощрителната команда “Браво!” при правилно изпълнение на кучето, а заповедната при всички останали коман- ди .

Продължава .................."

Целият текст на тази част, може да прочетете в печатния вариант на книгата която, е богато илюстрована, съдържа повече от 38 снимки, рисунки, гра- фики и схеми !

Уважаеми посетители, колеги и приятели !

Ако желаете, то освен от страничните и най-долните линкове може да се за- познаете допълнително със значителна част от съдържанието на книгата.  За това използвайте подчертани с линия връки в даденото на тази страница ре- зюме на цялото й съдържание. Така ще разберете , че : 

тя е написана изключително ясно и като начин на изразяване и поднасяне на информацията и хронологически. Като стъпки в обучението на кучето е съвър- шенно подредена: абсолютно пълна по обем, не поражда никакви двусмислия, всяко едно изречение е добре обмислено, схемите , рисунките и илюстрациите са на точните места, добре свързани с текста .

Съдържание на цялата книга

Първа част

 страница

Теория и практика на дресировката

  1

Основни методи за обучението на кучето

  2

Основни правила на дресировката

  4

.

Втора част - Обща дресура

 

   

Обучение на кучето

за привикване към дресьора

 7

   

Обучение на куче

за приемане и свикване с определеното му име

  8

   

Обучение на кучета

за създаване на строги хигиеннни навици

  9

   

Обучение на кучета

за привикване към нашийник и повод

  10

   

Обучение на кучето

за привикване към намордник

  11

   

Повикване на кучето - команда - " Ела тук "

  12

Обучение на кучето

pа отиване и оставане на определеното за

него място - команда - " На място "

  14

   

 

   

Обучение на кучета

за заемане нормален стоеж - команда "Стой "

  15

   

Обучение на кучета

за прекратяване на нежеланите действия -

команда - " Не"

  16

   

Водене на кучето -  команда- " До мен "

  18

   

Водене на кучето от велосипедист

  20

   

Водене на кучето от скиор

  22

   

Свободно състояние на кучето - команда  -  " Играй "

  23

   

Обучение на кучето да заема седнало положение - команда "Седни"

  24

   

Обучение на кучета да заемат  легнало положение- команда "Легни"

  26

.      

Трета част - Специални служебни дресури

 

   

Лаене - команда  - " Глас "

 28

   

Пълзене на кучето -команда - " Пълзи "

 29

   

Обучение на кучета

за преодоляване на препяствия

 31

   

Обучение на куче

да избира вещи по техния мирис

 33

   

Донасяне или известяване за местонахождението на

   

   

апортировъчни предмети

 35

   

Обучение на кучета

да плуват

 39

   

Обучение на куче

да носи самар

 40

   

Приучване на кучета на спокойно отношение към изстрели

 42

.      

 

1. .

Обучение на куче за охранителни служби

43

   

Общи положения

43

   

Обучение на куче

за развитие на злоба и недоверие към непоз-

нати хора - команда " Дръж"

43

   

Обучение на кучета

за отказ от храна давана от непознати или

хвърлена на земята

45

   

Обучение на куче

за известяване за приближаване на непознати-

команда " Пази "

 46

   

Обучение на кучета

да задържат лая

 48

   

Обучение на куче

за безразлично отношение към състава на

охраната

 49

.      
 

2. .

Обучение на кучета за работа в патрул  50
.      
 

3. .

Обучение на куче за свободно и несвободно  

 

 

охраняване на различни обекти

 51

   

Общи положения

 51

   

Обучение на кучета

за развитие на злоба и недоверие към непоз-

нати хора - команда " Дръж"

 51

   

Обучение на куче

за отказ от храна давана от непознати или

хвърлена на земята

 52

.      

 

 

Обучение на кучета за несвободно охраняване

  52

   

Охрана на обекта в отсъствие на дресьора  -    команда" Пази"

  53

   

Безразлично отношение на кучето към състава на охраната

  53

.      

 

 

Особености на подготовката за свободно охраняване

 54

   

Проверка на бдителноста на кучето

 54

   

Условия за използване на кучетата за охрана

 55

.      
 

4. .

Претърсване на местности  56
.  
 

5. .

Обучение на кучета за пастирска служба  57
.      

 

6. .

Обучение на спасителни кучета

 60

   

Подбор и изисквания към кучетата

 60

   

Породи и възраст

 60

   

Обоняние, нюх, слух и физическо развитие

 60

.
    Отглеждане (гледане) на кучетата  63
.
    Начално обучение на куче  64
.
    Първи етап - обща подготовка  64
.

 

 

Втори етап - профилиращо обучение на кучета

  65

   

Привикване към специалната екипировка

  65

   

Преодоляване на препятствия

  67

   

Спокойно отношение към изстрели и взривове

  67

   

Привикване към различни видове транспортни средства

  67

.
    Специалното обучение на кучета  69
.
    Миризми и фактори, влияещи на разпростанението и  

 

 

улавянето им от кучето

 69

   

Изход на миризмата на повърхноста

 69

   

Дифузия и конвекция

 70

   

Пренасяне на миризмите от вятъра

  71

   

Други метероологични фактори

  71

   

Други фактори, влияещи върху улавянето на миризмите от кучето

  72

.
   

Обучение на кучета да избират вещи по мирис, да от-

 

крива и  известява за местонахождението на апорти-

 

 

ровъчни предмети

 73

   

Райони на занятията

 74

   

Организация на занятията

 75

   

Методика на провеждане на занятията

 76

.  

 

 

Усложняване на занятията

 80

   

Задимяване на участъка

 80

   

Планинска подготовка

 80

Увеличаване дълбочината на зараване- повишаване на степента

   

на подготвеност

 82

.
    Проверовъчни занятия при обучение на кучета  84
.
    Основни правила на обучението на спасителни кучета  85
.

 

 

Организация и тактика на спасителните работи

  87

   

Тактически план

  88

   

Начини на търсене

  89

   

Методика и техника

  90

   

Търсене в коридор

  92

   

Разбор

  93

   

Мерки за безопасност

  96

.
    Особености на работа в планините   97
.
    Основни правила на работа със спасителното куче   100
.
 

7. .

Обучение на куче за откриване на определени  вещества по техния  мирис   101

 

 

 

 

.
 

8. .

Обучение на кучета за търсене на трюфели  103
.

Четвърта част - Развлекателни дресури

 

   

Скачане върху стойка

  105

   

Скачане през обръч

  106

   

Скачане на въже

  106

   

Качване и слизане по стълба, ходене по греда

  106

   

Бягане в кръг

  107

   

Осморки

  107

 

 

Стоеж и ходене на задни лапи

  107
   

Покланяне

  108

   

Здрависване

  108

   

Изсушаване

  109

   

Кимане с глава

  109

   

Баскетбол

  110

   

Футбол

  110

.      
Вместо епилог    112
 
обучение на кучета обучение на куче
 
  резюме на цялата книга
цитати от книгата :

възпитание на кучета основни команди

 


трениране на кучета за охрана основни команди

 


възпитание на кучето за спасителни дейности

 


трениране на кучета за откриване на трюфели

 


кучета и трюфели още въпроси и отговори

 


стани богат - прочети повече за трюфелите

 


трениране на кучето за пастирски служби

 


трениране на кучета за цирка

 


 Поръчай книгата 

 

 

 

 

 Цялата книга  Възпитание на кучето  Трениране на кучета за охрана - основни команди  Трениране на ловни кучета  Възпитание на спасителни кучета  

 

 Трениране на на куче за цирка  Трениране на куче за лов на трюфели  Стани богат - прочети повече за трюфелите  Контакти с нас  Поръчай книгата

 
Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.vsi4ko.net  © 2006. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата